Robot điều khiển bằng bàn phím máy tính – Giải thích code

robot điều khiển

Robot điều khiển bằng bàn phím máy tính – Giải thích code

Robot điều khiển bằng bàn phím máy tính – Giới thiệu

Robot điều khiển bằng máy tính là một đại diện tiêu biểu cho kỹ thuật điều khiển từ xa bằng máy tính. Đây là một kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến trong nhiều nhà xưởng, máy móc. Việc nắm bắt các kỹ thuật gửi tín hiệu từ xa qua bluetooth với máy tính sẽ giúp các bạn làm chủ khả năng truyền tín hiệu trong không gian nhỏ. Có thể phục vụ cho các phát minh sáng chế đơn giản hoặc trở thành một phần của hệ thống Iot (Internet of things).

Nguồn: laptrinhdieukhien.com

robot điều khiển
robot điều khiển

 

Đặt vấn đề

Ở các video trước, mình đã có rất nhiều bài giới thiệu về chủ đề robot điều khiển bằng bluetooth. Gần đây, mình có giới thiệu một video về việc sử dụng bàn phím máy tính để điều khiển robot.

Robot điều khiển bằng máy tính nhận được sự quan tâm khá lớn từ các suscriber của chương trình Robot cho mọi người. Bởi đó nên cần một video giải thích kỹ lưỡng hơn về việc lập trình cho robot này.

Video giải thích

Source code

Code thì mình có để trong file ở đây nhé. Ngoài ra thì mình cũng xin để những dòng lệnh tham khảo ở đây

File source code: Link

Code mẫu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace DieuKhienTayRobotChonCongVaBaud
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
getAvailablePort();
}
void getAvailablePort()
{
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
comboBox1.Items.AddRange(ports);
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
if (comboBox1.Text == “” || comboBox2.Text == “”)// Neu khong co 1 trong 2 thong so Port va baurate
{
label1.Text = “Please select port setting”;
}
else
{
serialPort1.PortName = comboBox1.Text;
serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox2.Text);
serialPort1.Open();
button1.Enabled = false;
button2.Enabled = true;
comboBox1.Enabled = false;
comboBox2.Enabled = false;

}
}
catch (UnauthorizedAccessException)
{
label1.Text = ” Unauthorized Access “;
}
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
serialPort1.Close();
button1.Enabled = true;
button2.Enabled = false;
comboBox1.Enabled = true;
comboBox2.Enabled = true;

}
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if ((e.KeyCode) == Keys.Up)
{
serialPort1.Write(“a”);
label1.Text = “up”;
}
if ((e.KeyCode) == Keys.Down)
{
serialPort1.Write(“b”);
label1.Text = “down”;
}
if ((e.KeyCode) == Keys.Left)
{
serialPort1.Write(“c”);
label1.Text = “left”;
}
if ((e.KeyCode) == Keys.Right)
{
serialPort1.Write(“d”);
label1.Text = “right”;
}
}
private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{

serialPort1.Write(“e”);
label1.Text = “stop”;
}
}
}

 Save as PDF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *