Lập trình java trong 4 tuần

700,000  399,000 

Bạn sẽ học được gì?

Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java